Denna bilaga till skrivtjänster för pressmeddelanden (”bilaga”) kompletterar det befintliga avtalet mellan parterna (”huvudavtalet”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i denna bilaga har den betydelse som anges i huvudavtalet.  I händelse av avvikelser mellan denna bilaga och huvudavtalet ska denna bilaga gälla.  

          1.     Definitioner

I denna bilaga avser referenser till ”tjänster” i huvudavtalet till skrivtjänster för pressmeddelanden (enligt nedan) och referenser till ”kunddata” i huvudavtalet hänvisar till kundmaterial (enligt nedan).

Kundmaterial” avser material som kunden gör tillgängligt för leverantören i syfte att tillhandahålla skrivtjänster för pressmeddelanden. 

”Distributionstjänster” avser distributionstjänster för pressmeddelanden som leverantören tillhandahåller kunden enligt vad som anges i en order.

”Skrivtjänster för pressmeddelanden” avser skrivtjänster för pressmeddelanden som tillhandahålls av leverantören enligt beskrivningen i en order.

”Publiceringsinnehåll” avser innehåll i alla format som läggs upp, levereras, laddas upp eller skickas in av kunden eller på kundens vägnar i samband med distributionstjänsterna i alla former.

          2.     Skrivtjänster för pressmeddelanden.

2.1        Skrivtjänster för pressmeddelanden.  Leverantören ska tillhandahålla de skrivtjänster för pressmeddelande som beskrivs i en godkänd order.

2.2        Samarbete.  Kunden bekräftar att framgångsrikt och tidsenligt tillhandahållande av skrivtjänster för pressmeddelanden kräver samarbete med kunden i god tro. Följaktligen ska kunden samarbeta fullt ut med leverantören, inklusive och utan begränsning, genom att (a) tillhandahålla leverantören all information som rimligen är nödvändig för leverantörens prestation, (b) tillhandahålla minst en anställd eller konsult till kunden med betydande relevant erfarenhet som ska agera som kundkontakt i samband med utvecklingen av publiceringsinnehållet och (c) tillhandahålla tidsenlig granskning av material som leverantören har lämnat in.

2.3        Kundens ansvar.  Allt publiceringsinnehåll som skapas av leverantören ska göras tillgängligt för kunden för granskning och godkännande före distribution.  Oaktat leverantörens skrivning av det publicerade innehållet är kunden ensam ansvarig för meddelandets innehåll och riktighet.  Kunden samtycker till att publiceringsinnehållet inte kommer att innehålla något material som: (i) är obscent, förtalande, nedsättande eller ärekränkande; (ii) är osant, vilseledande eller inte stöds av tillräcklig bevisning; eller (iii) bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller tillämplig lag.  Kunden garanterar att denne har rätt, äganderätt och intresse att skicka publiceringsinnehållet till leverantören i syfte att utföra skrivtjänsterna för pressmeddelanden och att denne har erhållit alla tredje parts rättigheter, tillstånd och licenser som krävs för att leverantören ska kunna utföra skrivtjänsterna för pressmeddelanden i samband med kundmaterialet.  Dessa rättigheter omfattar användning av upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat material och användning av namn, personlighet, likheter eller biografiskt material och för betalning av eventuella avgifter eller royaltyer i samband därmed. Kunden ska hålla leverantören och dess tredjepartsdistributörer skadeslösa mot alla anspråk som uppstår på grund av: (i) kundmaterial; eller (ii) något material som leverantören skapar till kunden och som kunden godkänner före dess distribution.

2.4        Rättigheter förbehållna. Leverantören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och efter meddelande till kunden avvisa allt publiceringsinnehåll och att suspendera skrivtjänsterna för pressmeddelanden om denne rimligen anser att sådant publiceringsinnehåll för kunden kommer att bryta mot någon av ovanstående framställningar eller på annat sätt leda till ansvar gentemot leverantören.

2.5        Tredjepartsmaterial.  I den utsträckning att material som licensierats från tredje part ingår i publiceringsinnehållet (”tredjepartsmaterial”), t.ex. bildbanksfoton, ska kunden inte äga sådant tredjepartsmaterial och kundens rättigheter ska bli föremål för sådana tredjepartsrättigheter. Kunden samtycker till att följa alla licensbegränsningar och andra tillämpliga villkor i alla tredjepartsavtal som är tillämpliga på tredjepartsmaterial som identifieras av leverantören och ska vara ensamt ansvarig för alla betalningar som beror på sådana tredje parter i händelse av att kunden återanvänder något tredjepartsmaterial utanför sådana licensbegränsningar.