Bilaga för PR-tjänster - senast uppdaterat: den 2 augusti 2021

 

Denna bilaga för PR-tjänster (”Bilaga”) kompletterar Ramavtal för abonnemang som finns mellan parterna (”Ramavtal”). Villkor med versaler som används men inte definieras i denna bilaga har de betydelser som anges i ramavtalet. I händelse av konflikt mellan denna bilaga och ramavtalet gäller denna bilaga. Avsnitt i ramavtalet avseende leverantörs skydd mot obehörig insyn och ersättningsskyldigheter omfattar inte PR -tjänsterna och de tillämpas endast enligt vad som anges i denna bilaga.

 

    1. Definitioner

I denna bilaga avses med hänvisningar till "tjänster" i ramavtalet PR-tjänsterna (definieras nedan) och hänvisningar till "kunddata" i ramavtalet avser kundmaterial (definierat nedan).

Auktoriserad avsändare” avser enskilda personer som kund skriftligen har identifierat som auktoriserade att skicka och ge ut publiceringsinnehåll för kundens räkning.

Kundmaterial” avser material som kund tillhandahåller leverantör i syfte att leverantör tillhandahåller tjänsterna, inklusive Microplatsinnehåll, Publiceringsinnehåll och Widgetinnehåll. 

Designelement” avser kundens URL, designmärkningskrav, kundens märken och eventuella designtillgångar på en microplats.

Distributionstjänster” avser distributionstjänster för pressmeddelande som leverantör tillhandahåller kunden enligt en beställning.

"Märken" avser en parts logotyper, varumärken, servicemärken och andra källtecken.

Microplatsinnehåll” avser innehåll i alla format som läggs upp, levereras, laddas upp eller skickas av kund eller på kunds vägnar i samband med microplatstjänster i någon form, som kan innehålla designelement.

Microplatstjänster” eller ”Microplats” avser en microplats som leverantör anpassar, håller som värd och underhåller för kunden enligt en beställning. ”Termen "Microplats" kan syfta på ett IR-Room, CauseRoom, MediaRoom Feed, MediaRoom News Release Archive, MediaRoom eller mikroplatsdelen i ett flerkanaligt pressmeddelande.

PR-tjänster” avser Distributiontjänster, Microplatstjänster and Widgettjänster.

"Publiceringsinnehåll" avser innehåll i alla format som publiceras, levereras, laddas upp eller skickas av kund eller för kunds räkning i samband med distributionstjänsterna i någon form.

"Widgetinnehåll" avser: (a) länkar till kundens ansökningar hos börs och värdepappersinspektionen(“SEC”); (b) innehåll som tillhandahålls av kunden eller på kundens vägnar och behandlas av leverantör för distribution eller i samband med widgettjänsterna; eller (c) kundens aktienoteringar enligt kundticker.

Widgettjänster” eller “Widget” avser inbäddningskod som byggts, är värd och underhålls av leverantör enligt en beställning.

 

    2. Villkor för PR-tjänster

2.1. Ansvar. Kund: (a) är ansvarig för innehållet och riktigheten i allt kundmaterial, även om leverantör har granskat eller redigerat sådant kundmaterial för kund; (b) ska ge leverantör stöd som rimligen krävs för att leverantör ska kunna utföra PR -tjänsterna; (c) garanterar att den har rätten, befogenheten och inflytande att lämna kundmaterialet till leverantör för tjänsterna och har erhållit godkännanden från tredjepart, tillstånd och licenser som krävs för att leverantör ska kunna utföra tjänsterna; (d) samtycker till att kundmaterialet inte innehåller något material som: (i) är obscent, förtalande, nedsättande, ärekränkande eller på annat sätt falskt eller vilseledande; eller (ii) bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot tillämplig lag; och (e) vidtar kommersiellt rimliga försök för att säkerställa att kundmaterialet inte innehåller någon skadlig kod. Kund ska hålla leverantör och dess tredjepartsdistributörer skadeslösa mot alla krav som uppstår på grund av kundmaterialet eller något brott mot denna bilaga från kund.

2.2. Avlägsnande och upphävande Leverantör kan när som helst ta bort kundmaterial från tjänsterna eller stänga av tjänsterna om kund har brutit mot denna bilaga.

 

    3. Villkor för distributionstjänster

I detta avsnitt 3 anges ytterligare villkor som gäller för distributionstjänster.

3.1. Auktoriserade avsändare. Endast auktoriserade avsändare får skicka ut publiceringsinnehåll för kunds räkning. Kund ansvarar för att tillhandahålla leverantör en aktuell, korrekt lista över namnen på de auktoriserade avsändarna och all relaterad kontaktinformation.  Kunds underlåtenhet att uppdatera listan över auktoriserade avsändare kan leda till förseningar i utlämnandet av publiceringsinnehåll eller av publiceringsinnehåll gällande en eller flera personer som inte längre godkänts av kund.

3.2. Publiceringar. För allt publiceringsinnehåll ska kund skriftligen lämna: (a) namnet på utgivaren av publiceringsinnehållet (d.v.s. inte utgivarens byrå) som ska visas för allmänheten som källa till publiceringsinnehållet; och (b) kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för att svara på förfrågningar från läsare av publiceringsinnehållet. 

3.3. Medgivande. Kund är ansvarig för att erhålla alla medgivanden som krävs i samband med de egna distributionslistorna som kund tillhandahåller leverantör.

3.4. Erkännande. Kund bekräftar att: (a) Leverantörs distributionslistor kan ändras och om inget annat anges på en beställning, leverantör inte garanterar distribution av publiceringsinnehåll till någon specifik distributionspunkt; (b) leverantör inte garanterar att något publiceringsinnehåll kommer att läggas ut på någon särskild hemsida, medieslag eller mediemedlem; (c) publiceringsinnehåll distribueras, kan ses av allmänheten, är tillgängligt för allmänheten och kan laddas ned i all evighet; och (d) leverantör inte har något ansvar eller skadeståndsskyldighet för villkoren på någon hemsida på sociala medier till vilket publiceringsinnehållet distribueras.

3.5. Leverantörs rättigheter. Leverantör kan när som helst: (a) avvisa eller vägra distribution av något publiceringsinnehåll; (b) redigera publiceringsinnehåll i samråd med kund; och (c) ta bort något publiceringsinnehåll från sina hemsidor eller upphöra med distributionen av något publiceringsinnehåll, i varje fall, om det med rimlig bedömning betyder att sådant publiceringsinnehåll bryter mot standarden för publicering eller på annat sätt kan leda till skadeståndsskyldighet.

3.6 Licens.  Genom att lämna ut publiceringsinnehåll till leverantör i samband med distributionstjänsterna medger kund att leverantör och tredjepartsdistributör kan publicera i en världsomspännande, royaltyfri, ha evig rätt och licens att reproducera, distribuera, sub-licensiera, översätta, arkivera och skapa förkortningar av publiceringsinnehållet. 

3.7. Web SEO-tjänster. Kund kan köpa sökmotoroptimering, taggningstjänster och sökmotorrapporter på sina pressmeddelanden. Varken leverantör eller tredjepartsleverantörerna eller partners ska vara skadeståndsansvariga gentemot kund för eventuella fel eller försummelse som resulterar i att web-SEO-tjänsterna misslyckas med att skapa specifika ändringar i sökmotorplacering.

 

    4. Villkor för Microplatstjänster

I detta avsnitt 4 anges ytterligare villkor som gäller för Microplatstjänster.

4.1. Villkor.  Om inte annat överenskommits i en beställning börjar orderns giltighetstid vid verkställandet och inte när någon microplats går live (dvs tillgänglig för allmänheten).  Efter utgången av en beställning eller om ingen period anges på en beställning kan leverantör upphöra med att visa microplatsen efter ett (1) år efter distributionen av microplatsen.

4.2 Tillgänglighet.  Kunden är ansvarig för att tillhandahålla leverantör en aktuell, korrekt lista över namnen på sina användare och all relaterad kontaktinformation.  Kundens underlåtenhet att uppdatera användarlistan kan leda till obehörig användning av Microplatstjänsten.

4.3. Licens. Leverantör äger alla aspekter av Microplatstjänsten och kunden äger microplatsens innehåll.  Leverantör beviljar kund en återkallelig, världsomspännande, royaltyfri, personlig, icke-överförbar och icke sub-licensierbar licens för att använda microplats för de ändamål som avses i denna bilaga.  Under löptiden beviljar kunden härmed leverantören en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, överförbar, sub-licensierbar rättighet och licens att reproducera och visa innehållet på microplatsen i samband med att leverantör utför microplatstjänsterna. 

 

    5. Villkor för Widgettjänster

I detta avsnitt 5 anges ytterligare villkor som gäller för Widgettjänster.

5.1. Installering. Kund ansvarar för: (a) bygga, hålla värd och underhålla en hemsida där widgeten ska installeras ("widgetsidan"); och (b) installera widgeten på widgetsidan i enlighet med alla tekniska krav som gäller för widgeten. Kund kan endast installera widgeten på en hemsida som ägs och drivs av kund.

5.2. Licens. Leverantör medger kund en personlig, icke-överförbar rätt att använda widgeten för de ändamål som avses i denna bilaga. Om inte annat anges i denna bilaga får kunden inte kopiera, reproducera, publicera, posta, överföra eller omfördela widgeten utan leverantörs skriftliga medgivande. Kund får inte hacka, förfalska, konstruera bakåt, modifiera, sälja, erbjuda till försäljning eller på annat sätt förvränga widgeten. Kund beviljas ingen rätt, befogenhet eller inflytande på widgeten, källkoden eller relaterade immateriella rättigheter som uttryckligen förbehålls leverantör.

5.3. Uppsägning. Kunds rätt att använda widgeten upphör omedelbart vid en uppsägning av denna bilaga oavsett anledning och kund ska radera och rensa alla kopior av widgeten och tillhörande kod från kunds hemsida, hårddiskar, nätverk och andra system.