Bilaga till MultiVu-tjänst den 2 augusti 2021

 

Denna Bilaga till MultiVu-tjänst ("Bilaga") kompletterar det befintliga Ramavtalet för abonnemang mellan parterna ("Ramavtal").  Villkor med versaler som används men som inte är klart angivna i denna bilaga har de betydelser som anges i ramavtalet.  I händelse av konflikt mellan denna bilaga och ramavtalet ska bilagan gälla.  Leverantörens diskretions- och skadeersättningsskyldigheter enligt ramavtalet gäller inte MultiVu-tjänsterna (enligt definitionen nedan).  Motsvarande skyldigheter som är tillämpliga är endast de som beskrivs i denna bilaga.

 

    1. Definitioner

I denna bilaga avses med hänvisningar till "tjänster" i ramavtalet MultiVu-tjänsterna (definieras nedan) och hänvisningar till "kunddata" i ramavtalet avser kundmaterial (definierat nedan).

Uppdrag för fotograferingstjänster” avser fotograferingstjänster som tillhandahålls av leverantör.

"Kundmaterial" avser material som kund gör tillgängligt för leverantör i syfte att leverantör tillhandahåller MultiVu-tjänsterna. 

”Placeringstjänster för medier” avser tjänster som leverantör tillhandahåller för att köpa betalda medieplaceringar, antingen i tryck, online, television, radio eller andra medier. 

”Medieturnétjänster” avser radio- eller satellitmedieturnétjänst som tillhandahålls av leverantör.

"MultiVu-tjänster" avser Medietunétjänst, Produktionstjänst, Placeringstjänst för medier, Webcastingtjänst, Uppdrag för fotograferingstjänst och alla andra tjänster som tillhandahålls enligt denna bilaga för att slutföra ett projekt enligt beskrivningen i en beställning.

”Produktionstjänster" avser ljud-, video- eller produktionstjänster för hemsidor som tillhandahålls av leverantören.

"Projekt" avser något eller flera MultiVu-projekt som beskrivs i en beställning. 

"Webbsändningstjänster" avser webbsändning av kommunikationstjänster som tillhandahålls via leverantör.

 

2.      MultiVu-tjänster. 

2.1    MultiVu-tjänster. Leverantör ska tillhandahålla MultiVu-tjänsterna och projektet som beskrivs i en godkänd beställning.

2.2    Samarbete.  Kund erkänner att ett framgångsrikt och gott utförande av MultiVu-tjänsterna och en framgångsrik produktion av projektet behöver kunds goda samarbete. Följaktligen ska kund samarbeta fullt ut med leverantör, inklusive och utan begränsning, genom att (a) förse leverantör med all information som rimligen är nödvändig för att leverantör ska kunna utföra ett gott arbete; (b) tillhandahålla minst en av kundens anställda eller någon konsult som ska ha ordentlig erfarenhet för att fungera som kundkontakt i samband med utvecklingen av projektet; och (c) i tid tillhandahålla en översikt av material som lämnats in av leverantör.

2.3    Kundens ansvar.  Kund ansvarar för innehållet och noggrannheten i allt kundmaterial, även om leverantör har granskat eller överprövat kundmaterialet. Kund instämmer i att projektet inte kommer att innehålla något material som: i) är obscent, ärekränkande, innehåller förtal eller nedsättande inslag, ii) är osanna, vilseledande eller inte är tillräckligt underbyggda, eller (iii) bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller tillämplig lag.  Kund garanterar att den har rätten befogenheten, och inflytandet att skicka kundmaterialet till leverantör med avseende på MultiVu-tjänsterna och att kund har erhållit alla rättigheter, godkännanden och licenser från tredje part som krävs för att leverantör ska kunna utföra MultiVu-tjänsterna.  Dessa rättigheter inkluderar all användning av upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat material och användningen av namn, profiler, likheter eller biografiskt material och för betalning av alla avgifter eller royalties i samband med projektet. Kund ska hålla leverantör och tredjepartsdistributörerna skadeslösa mot eventuella krav som uppstår till följd av: (i) kundmaterial; (ii) allt material som leverantör skapar för kund och som kund godkänner innan det publiceras, sänds eller distribueras; eller (iii) användningen av kundens produkter eller tjänster;

2.4    Förbehållna rättigheter. Leverantören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och efter att ha meddelat till kunden, avvisa kundmaterial och avbryta varje projekt om leverantör har skäl att tro att sådant kundmaterial eller projekt kommer att bryta mot någon av ovanstående påpekanden eller på annat sätt leda till att leverantör blir på något sätt ansvarsskyldig.

 

3.     Medieturnétjänster. 

3.1    Medieturné. Som en del av Medieturnétjänsten ska leverantör skapa en medierådgivning och schemalägga intervjuer med mediestationer. Om inget annat anges i beställningen ska kund ansvara för (i) att tillhandahålla underlag för medieturnéns träffar och (ii) tillhandahålla en eller flera som representerar kund inför intervjuerna.  Leverantör ska tillhandahålla underlag för intervjuerna på den överenskomna dagen för medieturnén. Om inget annat anges på beställningen garanterar leverantör inte att någon specifik station kommer att inkluderas i medieturnén eller några andra intryck. 

3.2    Nyheter som avbryter sändningen.  Om brådskande nyheter avbryter den planerade sändningen och orsakar omfattande avbokningar på stationer, ska leverantör meddela kund om sådan händelse och den förväntade effekten på de bokade intervjuerna. I händelse av en sådan underrättelse från leverantör kan kund: (i) komma överens med leverantör om att boka om de berörda medieturnétjänsterna (föremål för avbokningsavgifter som beskrivs i beställningen); eller (ii) ställa in den berörda medieturnén. Leverantör ansvarar inte för enskilda stationsavbokningar på dagen för medieturnén.  Leverantör är under inga omständigheter skyldig att fördela kostnaderna proportionellt för inställda intervjuer. Det avgörande beslutet att sända någon del av intervjun eller tillhörande B-roll ligger endast hos de enskilda stationerna. 

3.3    Licens.  Kund är ensam ägare till allt kundmaterial.  Kund beviljar härmed leverantör och distributionspartnern som agerar som tredjepart en licens till kundmaterialet för medieturnétjänsterna.  Leverantör kan på begäran förse kund med inspelning av intervjuerna.  Upphovsrätt till stationssändningar tillhör varje sådan station och all återanvändning av sådana inspelningar måste licensieras från stationen. 

 

4.     Produktionstjänster.

4.1    Äganderätt.  Kund är ensam ägare till allt kundmaterial.  Kund beviljar härmed leverantörlicens till kundmaterialet för att utföra produktionstjänsterna.  När kund betalat de slutliga leveranserna ska de betraktas som arbete som har gjorts för uthyrning och ska ägas av kunden. Leverantör ska rimligtvis samarbeta med kund för att ordna till alla upphovsrätter gällande de slutliga leveranserna; förutsatt att det är klargjort och överenskommet att leverantör inte ska ha någon skyldighet att registrera några upphovsrättsrätter relaterat till dessa och inte heller ansvara för eventuellt relaterade kostnader.  

4.2    Bakgrundsmaterial.  Allt material annat än den slutliga leveransen ska uteslutande tillhöra leverantör (förutom att leverantör inte ska ha någon licens att använda kundens namn eller varumärken i samband med sådant icke-slutligt material).  Under inga omständigheter ska kund ha någon befogenhet eller rätt till något av följande: allt material, programvara, processer eller förfaranden som använts, skapats eller utvecklats av leverantör innan datumet för detta avtal eller som använts, skapats eller utvecklats när som helst för den allmänna verksamheten, inklusive, men inte begränsat till, verktyg, kod (inklusive föremål eller källkod), utvecklingsverktyg för mjukvara eller specialutvecklad databas och programvara från eller för leverantör och alla förbättringar, modifieringar eller något som härletts från det föregående, vilka i sin helhet ska vara leverantörens enda och exklusiva egendom (”Bakgrundsmaterial”). I den utsträckning som bakgrundsmaterial ingår i leveransen, ger leverantör härmed kund en royaltyfri, evig och icke-exklusiv licens att använda sådant tillhörande bakgrundsmaterial som ingår i leveransen.

4.3    Material från tredje part.  I den mån något licensierat material från tredje part ingår i en leverans (”Material från tredje part”), såsom fotografi eller musik, ska kund inte äga sådant material från tredje part och kunds rättigheter ska omfattas av rättigheterna för tredje part. Kund samtycker till att följa alla licensbegränsningar och andra gällande villkor i alla tredjepartsavtal som gäller för material från tredje part som bestämts av leverantör och är ensam ansvarig för alla betalningar till sådana tredje parter om kunden återanvänder något material som tillhör tredje part  utanför licensbegränsningarna.

 

5.     Tjänster för medieplaceringar. 

5.1    Tjänster för medieplaceringar.  Tjänster för medieplaceringar är tjänster som säljs vidare av leverantör från en eller flera säljare och omfattas av säljarnas villkor.  Kund kan begära att leverantör genomför en infogningsbeställning eller andra avtal för att köpa medieplaceringar. Leverantör ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att underrätta kund om inventarier som anges i en beställning inte finns att få.  Leverantör är inte ansvarig om ett medieföretag misslyckas med att köra medieplaceringen korrekt. I sådana fall ska leverantör och kund efter bästa förmåga diskutera alternativa arrangemang.   

 

6.     Tjänst för webcasting

6.1    Tjänst för webcasting.  Tjänsterna för webcasting är tjänster som säljs vidare från leverantör från en eller flera säljare och omfattas av säljarnas villkor. 

 

7.      Fotograferingsuppdrag

7.1    Licens.  Rättigheter till de foton som produceras genom Tjänster för fotograferingsuppdrag definieras i den gällande beställningen.