Bilaga till Tjänster för medieförfrågan - senast uppdaterat: den 9 augusti 2021

 

Denna bilaga till Tjänst för medieförfrågan ("bilaga") kompletterar det befintliga avtalet mellan parterna ("Ramavtal"). Begrepp med stora bokstäver som används men inte definieras i denna bilaga har de betydelser som anges i ramavtalet. I händelse av någon konflikt mellan denna bilaga och ramavtalet gäller denna bilaga. Avsnitt i ramavtalet som rör leverantörs sekretess och skadeståndsskyldighet gäller inte för Tjänst för medieförfrågan och är endast vad som anges i denna bilaga.

 

    1. Definitioner

"Expert" avser en individ som svarar på en Fråga.

"Journalist" avser en person eller enhet som registrerar sig hos Tjänst för medieförfrågan som nyhetsreporter, bloggare eller annan mediekälla.

"Tjänst för medieförfrågan" avser leverantörstjänst som länkar informationskällor till journalister.

"Fråga" avser en begäran om information som skickas till Tjänst för medieförfrågan av en journalist.

 

    2. Villkor för tjänsten

2.1 Ansvar. Kund: (a) ska endast kontakta journalister via de kanaler som anges av journalisten eller leverantör; (b) samtycker till att Tjänst för medieförfrågan och frågor kommer att användas av användare enbart för kunds interna affärsändamål; (c) ska inte använda Tjänst för medieförfrågan för att publicera, lägga ut eller distribuera något oanständigt eller på annat sätt olagligt material; (d) ska inte använda Tjänst för medieförfrågan för att efterlikna någon tredje part, eller på annat sätt ge en missvisande bild av en anknytning till en tredje part; (e) ska inte använda Tjänst för medieförfrågan för att lägga beslag på någon idé eller koncept som ingår i en Fråga; (f) ska inte svara på en Fråga med saker som har liten eller ingen relevans för Frågan; och (g) ska inte att införa någon skadlig kod i Tjänst för medieförfrågan. Kund ska gottgöra leverantör, dess dotterbolag och de egna och företagets styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, andra representanter och tredjepartsleverantörer, licensgivare och distributörer mot förluster (inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatkostnader) som uppstår på grund av tredje parts anspråk avseende kunddata.

2.2. Friskrivningsklausul. Leverantör intygar inte någon journalists identitet eller tillförlitlighet och ansvarar inte för: (a) innehållet i frågor som presenteras av en journalist; (b) för någon annan handling eller underlåtenhet av en journalist. Leverantör är inte ansvarig för radering, förvrängning eller underlåtenhet att lägga ut, lagra eller vidarebefordra meddelanden eller annat innehåll (inklusive frågor).

2.3. Licens. Kund medger leverantör en världsomspännande, evig, oåterkallelig, överförbar, royaltyfri och underlicensierbar rättighet och licens att kopiera, lagra, reproducera, distribuera och arkivera alla kunddata i syfte att tillhandahålla Tjänst för medieförfrågan.

2.4. Avlägsnande och upphävande. Leverantör kan när som helst ta bort alla kunddata från Tjänst för medieförfrågan eller upphäva Tjänst för medieförfrågan om kunden har brutit mot denna bilaga.